Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

פרצלציה הסדר קרקעות

פרצלציה היא חלוקה של מקרקעין, שמטרתה לתרגם את החלוקה המופיעה בתוכנית מפורטת לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו). תהליך המדידה מתבצע באמצעות מודד מוסמך, והוא מאושר ומבוקר על ידי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה והמרכז למיפוי ישראל. 


הסדר קרקעות - מטרת הסדר הקרקעות היא לקבוע בעלות, גבולות ושטח שאין עוררין עליהם ולקבוע ספרי אחוזה (ספרים ממשלתיים לרישום בעלות על קרקעות), שישקפו את המצב האמיתי של הבעלות. הסדר קרקעות מבוצע לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), התשכ"ט-1969. פעולות הסדר הקרקעות נעשות על ידי המדינה ועל חשבונה, מאחר שבהסדר הקרקעות נקבעות זכויות הבעלות והחזקה. על כן פעולות אלה נעשות בשקיפות מרבית, וכל פעולה של פקיד הסדר הקרקעות במשרד המשפטים מתפרסמת ברשומות, ברשות המקומית, במשרד הפנים ובלשכות רישום המקרקעין. כל הטוען לבעלות צריך להוכיח כי הוא מחזיק ומעבד את הקרקע למשך התקופה שנקבעה כמפורט בסעיף 78 לחוק הקרקעות העותומאני. סעיף זה קובע, כי כל התובע בעלות נדרש להוכיח עיבוד וחזקה למשך התקופה הקבועה בחוק. תקופת ההתיישנות היא בת עשר שנים, והכנסת האריכה אותה ל-15 שנה לגבי קרקעות שלא הוסדרו. רשות מקרקעי ישראל מטפלת בהסדר בקרקעות שלהלן: קרקעות שהוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים. קרקעות של רשות הפיתוח. קרקעות של הקרן הקיימת לישראל. קרקעות בלתי מוקצות שייתבעו על ידי מדינת ישראל. 


חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן - חוק המקרקעין), קובע כי עסקה במקרקעין  חייבת ברישום הזכויות בפנקס המקרקעין המתנהל בלשכת רישום מקרקעין (להלן - רישום הזכויות), ואם לא נגמרה ברישום זכויות רואים אותה רק כ"התחייבות לעשות עסקה". רשות מקרקעי ישראל (להלן - רמ"י) מופקדת על פי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 (להלן - חוק רשות מקרקעי ישראל), על ניהול מקרקעי ישראל השייכים למדינה, לרשות הפיתוח ולקרן הקיימת לישראל (להלן -מקרקעי ישראל). בהתאם לחוק, אחד מתפקידיה של רמ"י הוא "קידום הרישום של הזכויות במקרקעי ישראל בפנקסי המקרקעין". כמו כן, בהחלטתה מיולי 1991 הטילה הממשלה על רמ"י את האחריות לקידום רישום הזכויות. רישום הזכויות ניתן לביצוע רק לאחר שהושלמו שתי פעולות עיקריות: (א) רישום פרצלציה: חלוקת המקרקעין לחלקות רישום נפרדות התואמות את המגרשים לפי תכנית מפורטת, תהליך הכרוך בהכנת תכניות לצורכי רישום (להלן - תצ"ר) ורישומן בפנקסי המקרקעין. (ב) רישום בית משותף: כאשר על החלקה יש יותר מיחידת דיור אחת, יש להכין תשריט רישום בית משותף של המבנה והקרקע ליחידות דיור ולרשום כל יחידה ואת הזכויות שלה כתת-חלקה בפנקס הבתים המשותפים. במקרים רבים לא נעשו פעולות אלה, ולכן לגבי יחידות דיור רבות לא נרשמו הזכויות.

bottom of page