Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מדריך רישום בית משותף / תשריט בית משותף 

הסבר כללי לבקשה לרישום בית משותף – חשוב לציין כי כל מקרה יש לבחון לגופו!

 

תיק בקשה לרישום בית משותף יוגש על ידי הבעלים (ואם רשומה חכירה לדורות, צריך שהבקשה תוגש בנוסף גם על ידי החוכרים) או עו"ד מטעמם, ופרטי הבעלים והחוכרים או עוה"ד ירשמו על כריכת התיק.

 

על מגיש המסמכים להגישם לאחר שבדק כי כל הפרטים המופיעים נכונים ולאחר שווידא כי הוגשו כל המסמכים במלואם. כמו כן עליו לבצע בדיקה והגהה לכל המסמכים בטרם הגשת הבקשה, ובכלל זה לוודא שלא חלו טעויות דפוס במסמכים, שהם משקפים נכונה את מצב הזכויות וההתחייבויות החוזיות, ושהמסמכים כולם תואמים זה לזה. לא תתקבל בקשה לרישום בית שמותף שלא נערכה והוגשה, על כל נספחיה בהתאם להנחיות, לבקשה, ותיק הבקשה הלקוי יוחזר למבקש.

 

אין בהנחיות אלה כדי ליצור זכויות שאין מקורן בדין או מחויבות כלשהי ביחס לבקשה, וכן אין בהן כדי לפגוע באפשרות שתינתנה הנחיות נוספות או שונות, בהתאם לדין, לפסיקה ולנסיבות העניין. הנחיות אלה נועדו לסייע ולהקל על הפונים בבקשה לרישום בית משותף, והן מתייחסות למצבים השכיחים ביותר. אם מתעוררים מקרים שאינם מוצאים ביטוי בהנחיות, ניתן להיעזר בצוות לשכות המפקחים על רישום מקרקעין, ככל שיידרש. לצורך רישום בית בפנקס הבתים המשותפים, יש להגיש את הטפסים והמסמכים הבאים ללשכת המפקח על רישום מקרקעין הרלוונטית (לשם הכנת המסמכים יש להסתמך על נסח רישום עדכני) : טופס בקשה, תשריט (2 עותקים) שהוכן ע"י מהנדס, או אדריכל, או מודד מוסמך או הנדסאי מוסמך (להלן- עורך תשריט) ואושר על ידי ועדה מקומית לתכנון ובנייה או הנותן, להנחת דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית על דירותיו; ככלל, כאשר רשומה בחלקה הערה תכנונית כגון תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), חובה לאשר התשריט על ידי הועדה התכנונית, הסכמה לשמש נציגות זמנית, תקנון מוסכם (4 עותקים חתומים במקור), במידה ומבקשים לאשר תקנון מוסכם. בטאבו רישום מקרקעין לחילופין יש לציין במפורש על גבי הבקשה שהמבקש מאמץ את התקנון המצוי, אישור על תשלום אגרה, בקשה לייחוד דירות ואישורי מיסים, כאשר יש צורך להשלים או לתקן פרטים בנסח הרישום, כגון: השלמת מספר זיהוי של בעלים או חוכר או מספר רישום של חברה, יש להגיש את הבקשה והמסמכים המתאימים ללשכת רישום מקרקעין ולוודא שהנושא הוסדר בטרם הגשת הבקשה לרישום הבית המשותף. כל מסמך אחר הנחוץ לדעת המפקח למתן החלטה בבקשה רישום מקרקעין בטאבו, תשריט בית משותף.

bottom of page