Please reload

Recent Posts

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ И ФИЗИОТЕРАПИЯ

November 16, 2017

1/6
Please reload

Featured Posts

מי יורש כאשר שני בני הזוג נפטרו באותו מועד

December 16, 2018

נשאלתי במרכז מידע העוסק בירושה מי יורש כאשר שני בני הזוג הלכו לעולמם בטרם עת. הפונה סיפר לי כי קרובי המשפחה שלו נפטרו בתאונת דרכים ואין להם ילדים אז נשאלת השאלה מי יורש אותם?!

 

בנוסף נשאלתי איך בפועל זוכים בעיזבון - מה עושים בשביל לקבל את הירושה? 

 

 

איך מתחלק העיזבון במקרה של מוות של שני בני הזוג ?

קודם כל נבין האם יש צוואה שערך כל אחד מבני הזוג או שניהם גם יחד למשל צוואה הדדית. במקרה של צוואה יש לפעול בהתאם להוראות הצוואה.

 

כמובן שמפרשים צוואה לפי אומד דעתו של המצווה כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה, ובמידה שאינה משתמעת מתוכה - כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות. 

 

צוואה הניתנת לפירושים שונים, הפירוש המקיים אותה עדיף על פירוש שלפיו היא בטלה. צוואה יכול שתהיה בלשון מתנה, מחילה או הודאה או בכל לשון אחרת. בנוסף ולא פחות חשוב ציווה המצווה לאחדים מבני המשפחה ולא קבע חלקיהם, העיזבון יחולק בשווה.

 

אם אין צוואה פועלים לפי חוק הירושה שקובע כדלקמן:

מתו שניים או יותר ולא נקבע מי מהם מת תחילה, יהיו הזכויות בעזבונו של כל אחד מהם לפי כללים אלה:

 

1. היה אחד התובעים יורש-ודאי ותובע אחר היה יורש-ספק, עדיף התובע שהוא יורש-ודאי,

2. היו שני התובעים יורשי-ספק, עדיף התובע שהוא בן-זוגו או קרובו של המוריש שאת עזבונו מחלקים,

3. בין תובעים אחדים באותה דרגת עדיפות יחולק העזבון, באין צוואה, לפי כללי החלוקה שבירושה על פי דין.

 

"יורש-ודאי" - מי שהיה יורש בין אם האחד ובין אם האחר מת תחילה.

"יורש-ספק" - מי שהיה יורש רק אם אחד מהם מת תחילה.

 

חשוב לי להבהיר כי מדובר במקרה סבוך לכן אשתדל להסביר בקצרה על מנת להקל על ההבנה ככול הניתן. במגביל מאוד מומלץ במקרה כזה להיפגש עם עו"ד הבקיא בחוק הירושה על מנת לבחון את המקרה לעומק.

 

במקרה שנדון בפסיקה בעל ואישה נפטרו יחד בעקבות פיגוע כאשר לא נקבע סדר הפטירה- את הבעל ירשו בני משפחתו בני הפרנטלה השלישית מכוח צו ירושה.

 

נשאלה השאלה מי ירש את האישה, האם במקרה הזה גם אותה ירשו בני משפחתו של הבעל כאשר ברור כי אין יורשים מהפרנטלה הראשונה כגון ילדים וצאצאיהם.

 

אם יש יורשים מהפרנטלה השניה אז הם נחשבים ל -"יורש ודאי" והם יורשים את האישה בין אם היא נפטרה לפני בעלה ובין אם נפטרה אחריו. ואילו יורשי בעלה מהפרנטלה השלישית, נחשבים ל - "יורשי ספק".

 

אם אין לאישה יורשים מהפרנטלה השניה יש לבחון האם יש לה יורשים מהפרנטלה השלישית.

 

אם יש יורשים מהפרנטלה השלישית הם "יורשי ספק", שכן הם יורשים אך ורק במצב בו בעלה של המנוחה נפטר לפניה.

 

אם אין יורשים