Please reload

Recent Posts

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ И ФИЗИОТЕРАПИЯ

November 16, 2017

1/6
Please reload

Featured Posts

נהגת ללא ביטוח חובה וללא טסט? האם עדיין מגיע לך פיצוי כספי בשל הנזק הגופני שנגרם לך בעקבות התאונה

האם כאשר הנהג שנפגע בתאונת דרכים ולא היה לו ביטוח חובה בתוקף ביום התאונה יכול לתבוע את הנהג הרכב הפוגע ולקבל ממנו פיצוי כספי בשל נזק לגוף ?

 

על מנת לחדד את הסוגיה נסביר כי על מנת לקבל פיצוי כספי בגין תביעה בשל נזקי גוף שנגרמה בתאונת דרכים יש לתבוע את הפיצוי לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים מכוח כלל ייחוד העילה שבסעיף 8(א) לחוק.

 

למעשה החוק קובע כי יש לתבוע את חברת הביטוח של הנהג ברכב שנפגע, הבעיה מתעוררת כאשר אין ביטוח חובה ברכב שנפגע מה עושים במצב זה? האם הנהג שנפגע יכול לדרוש פיצוי כספי כאשר הוא לא דאג לביטוח חובה לרכבו ?

 

סעיף 7 לחוק הפיצויים מונה את הנפגעים שאינם זכאים לקבל פיצויים לפי החוק, ובתוך כך, מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח. אבל חוק הפיצויים מוסיף וקובע כי אין בכלל ייחוד העילה שבסעיף 8(א) לחוק כדי לגרוע מתביעה על פי פקודת הנזיקין של מי שאין לו עילת תביעה על פי חוק הפיצויים.

לפיכך, אין כלל ייחוד העילה חוסם את הנהג שנפגע בתאונת דרכים ואין לו ביטוח חובה בתוקף מלהגיש תביעת נזיקין כנגד נהג הרכב הפוגע ומבטחת הרכב בביטוח חובה.

 

נתון נוסף ולא פחות חשוב בתביעה לפי דיני הנזיקין ולא לפי חוק חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מאבד הנפגע את היתרונות שמקנה חוק הפיצויים - בתביעה כזו, בשונה מתביעה לפי חוק הפיצויים, חשוף הנפגע-התובע, בין השאר, לטענה כי התאונה נגרמה בשל אשמו התורם במצב דברים זה צריך להוכיח התובע שנהג ללא ביטוח חובה, על פי נסיבות אירוע התאונה, את אחריותם של הנתבעים מכוח פקודת הנזיקין.

 

על הנהג שנהג ללא ביטוח חובה ותבוע פיצויים לפי עוולת הרשלנות שבפקודת הנזיקין להוכיח מספר נתונים:

 

1. קיומה של חובת זהירות;

2. הפרתה; ;

3. גרימת נזק כתוצאה מן ההפרה;

4. קיומו של קשר סיבתי בין ההפרה לבין הנזק.

 

לעניין קיומה של חובת זהירות מושגית, לא צריכה להיות מחלוקת על כך שכל נהג חב חובת זהירות כלפי משתמשים אחרים בדרך, לרבות נהגים אחרים והולכי רגל, אשר נמצאים בתחום הסיכון של נהיגתו. על כל נהג מוטלת חובה לצפות את הסיכונים הקיימים בכביש, לרבות אלה הנוצרים כתוצאה מנהיגתם של אחרים המשתמשים בכביש, אף אם אלה נוהגים ברשלנות בעצמם.

 

במקרה שנדון בבית המשפט הנהג ברכב שנפגע, נהג ביום התאונה ברכב ללא ביטוח חובה תקף וללא טסט, הוא נפטר בעקבות התאונה והעיזבון שלו דורש פיצוי כספי מהנהג הפוגע.

 

בהמ"ש קבע כי על הנתבע שלמעשה זה הנהג הפוגע היה לצפות את הסיכון של פגיעה ברכב המנוח על תוצאותיה ולנקוט אמצעי זהירות כדי למנעה. הנהג הפוגע הודהה כי נהג את רכבו בקלות ראש וברשלנות ובהתקרבו לצומת סטה מעבר לקו ההפרדה, כשהוא נוסע במהירות של לפחות 89 קמש כאשר התמרורים שהוצבו בכיוון נסיעתו מורים על הגבלת  מהירות ל 40 קמש.