Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

נהגת ללא ביטוח חובה וללא טסט? האם עדיין מגיע לך פיצוי כספי בשל הנזק הגופני שנגרם לך בעקבות התאונה

האם כאשר הנהג שנפגע בתאונת דרכים ולא היה לו ביטוח חובה בתוקף ביום התאונה יכול לתבוע את הנהג הרכב הפוגע ולקבל ממנו פיצוי כספי בשל נזק לגוף ?


טל רבי עורך דין לתאונות דרכים - האם מגיע פיצוי כספי לנהג בשל נזק גוף כאשר נהג ללא בביטוח חובה וטסט בתוקף

על מנת לחדד את הסוגיה נסביר כי על מנת לקבל פיצוי כספי בגין תביעה בשל נזקי גוף שנגרמה בתאונת דרכים יש לתבוע את הפיצוי לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים מכוח כלל ייחוד העילה שבסעיף 8(א) לחוק.


למעשה החוק קובע כי יש לתבוע את חברת הביטוח של הנהג ברכב שנפגע, הבעיה מתעוררת כאשר אין ביטוח חובה ברכב שנפגע מה עושים במצב זה? האם הנהג שנפגע יכול לדרוש פיצוי כספי כאשר הוא לא דאג לביטוח חובה לרכבו ?


סעיף 7 לחוק הפיצויים מונה את הנפגעים שאינם זכאים לקבל פיצויים לפי החוק, ובתוך כך, מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח. אבל חוק הפיצויים מוסיף וקובע כי אין בכלל ייחוד העילה שבסעיף 8(א) לחוק כדי לגרוע מתביעה על פי פקודת הנזיקין של מי שאין לו עילת תביעה על פי חוק הפיצויים.

לפיכך, אין כלל ייחוד העילה חוסם את הנהג שנפגע בתאונת דרכים ואין לו ביטוח חובה בתוקף מלהגיש תביעת נזיקין כנגד נהג הרכב הפוגע ומבטחת הרכב בביטוח חובה.


נתון נוסף ולא פחות חשוב בתביעה לפי דיני הנזיקין ולא לפי חוק חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מאבד הנפגע את היתרונות שמקנה חוק הפיצויים - בתביעה כזו, בשונה מתביעה לפי חוק הפיצויים, חשוף הנפגע-התובע, בין השאר, לטענה כי התאונה נגרמה בשל אשמו התורם במצב דברים זה צריך להוכיח התובע שנהג ללא ביטוח חובה, על פי נסיבות אירוע התאונה, את אחריותם של הנתבעים מכוח פקודת הנזיקין.


על הנהג שנהג ללא ביטוח חובה ותבוע פיצויים לפי עוולת הרשלנות שבפקודת הנזיקין להוכיח מספר נתונים:


1. קיומה של חובת זהירות;

2. הפרתה; ;

3. גרימת נזק כתוצאה מן ההפרה;

4. קיומו של קשר סיבתי בין ההפרה לבין הנזק.


לעניין קיומה של חובת זהירות מושגית, לא צריכה להיות מחלוקת על כך שכל נהג חב חובת זהירות כלפי משתמשים אחרים בדרך, לרבות נהגים אחרים והולכי רגל, אשר נמצאים בתחום הסיכון של נהיגתו. על כל נהג מוטלת חובה לצפות את הסיכונים הקיימים בכביש, לרבות אלה הנוצרים כתוצאה מנהיגתם של אחרים המשתמשים בכביש, אף אם אלה נוהגים ברשלנות בעצמם.


במקרה שנדון בבית המשפט הנהג ברכב שנפגע, נהג ביום התאונה ברכב ללא ביטוח חובה תקף וללא טסט, הוא נפטר בעקבות התאונה והעיזבון שלו דורש פיצוי כספי מהנהג הפוגע.


בהמ"ש קבע כי על הנתבע שלמעשה זה הנהג הפוגע היה לצפות את הסיכון של פגיעה ברכב המנוח על תוצאותיה ולנקוט אמצעי זהירות כדי למנעה. הנהג הפוגע הודהה כי נהג את רכבו בקלות ראש וברשלנות ובהתקרבו לצומת סטה מעבר לקו ההפרדה, כשהוא נוסע במהירות של לפחות 89 קמש כאשר התמרורים שהוצבו בכיוון נסיעתו מורים על הגבלת מהירות ל 40 קמש.


בשאלת הקשר הסיבתי, ברור כי לולא הופרה חובת הזהירות ואילו נקט הנהג הפוגע באמצעי הזהירות הנדרשים, היה הנזק נמנע, כך שהפרת חובת הזהירות היא הסיבה לקרות הנזק.


בנוסף בית המשפט קבע כי בין נסיעה ללא ביטוח וטסט ובין הטלת אשם תורם להתרחשות התאונה על המנוח, אין ולא כלום, והעובדה כי המנוח נסע ללא ביטוח לא השפיעה על אופן התרחשות התאונה ותוצאותיה העגומות. אין להטיל על המנוח אשם תורם בגין נהיגתו ברכב ללא ביטוח וטסט ביודעין.


שאלת הנזק:

בסיס השכר של המנוח - פוטנציאל ההשתכרות של המנוח 12,500 ברוטו לחודש בממוצע, לכל תקופת עבודתו הצפויה של המנוח. השנים האבודות - אין מחלוקת בין הצדדים כי את הפסד החיסכון יש לחשב בשיעור של 30% משכר המנוח ניזוק חסר תלויים.


תקופת העבר - ממועד התאונה ועד לסיום ההתמחות של המנוח 77,000 אלף ₪.


תקפות הערב - ממועד סיום ההתמחות ועד להיום 329,000 אלף ₪.


תקופת העתיד - 958,419 אלף ₪.


תקופת הפנסיה - אין מקום לפסוק הפסד לעיזבון המנוח בגין תקופת הפנסיה.


בעניין זה קבע בית המשפט כי:


"חישוב זה, המתמשך לאורך שנים רבות, משקלל את מכלול הנתונים המשתנים לאורך תוחלת חייו של אדם, כמו-גם את הנתונים המשתנים בין אדם לאדם: תקופת הכשרה לעבודה, תקופת עבודה עם הפסקות מסוימות, התקדמות בעבודה, צבירת חסכון לקראת יצירת קרן פנסיה, ועוד כיוצא באלה. התוצאה המתקבלת מציעה פיצוי הולם לכלל הפסדי ההשתכרות של קטין לרבות הפסדי הפנסיה. שומה זו יאה היא גם לגבי מי שאינו קטין אך בשל גילו או בשל סיבות אחרות, טרם נוצרה לו "היסטוריה" אישית ותעסוקתית המאפשרת שומה אינדיבידואלית".


כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים – 600 אלף ₪.


הוצאות רפואיות – 2,000 ₪.


הוצאות קבורה ומצבה – 20 אלף ₪.


סיכום - יש לשלם לעיזבון המנוח, סך של 1,986,419 ש"ח בגין פטירתו של המנוח בתאונת הדרכים, סכום אשר יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.#תאונתדרכים #נהיגהללאביטוחחובהבתוקף #נהיגהללאטסט #נזקגוףבעקבותתאונתדרכים #נהיגהללארישיוןרכבבתוקף

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page