Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אחות נפלה בעבודה על הישבן וכתוצאה מכך סובלת מכאבים בעצם הזנב

אחות בבית החולים סורוקה ניגשה להכין לעצמה קפה באמצע המשמרת, החליקה על הרצפה ונפלה על הישבן וכתוצאה מכך נגרם לה שבר בעצם הזנב.

על מנת לקבל פיצוי בעקבות הנפילה והפגיעה בעצם הזנב יש תחילה לבדוק את האחריות של המעסיק.


הטלת אחריות אזרחית בעוולת הרשלנות כוללת בתוכה את שאלת קיומה של חובת זהירות מושגית וקיומה של חובת זהירות קונקרטית.


על המעביד לדאוג לסביבת עבודה בטוחה, לכלי עבודה בטוחים, לשיטות עבודה נאותות, להדריך את עובדיו, להזהירם מפני הסיכונים הכרוכים בביצוע עבודתם ולפקח על נקיטת אמצעי הזהירות הדרושים. במקרה דנן מדובר ביחסי עובד מעביד ולכן על המעסיק לצפות סכנות לעובדים כולל צוות האחיות במסגרת העבודה שלהם וכמובן למנוע אותם.


בנוסף מאחר ונמצא כי האחות אכן החליקה על מים שהיו תחת הכיור וכי התאונה אכן התרחשה והיות והמעסיק לא נקט אמצעים סבירים למניעת התרחשות החלקתה של האחות ופגיעה בעצם הזנב. מכאן שהמעסיק הפר את חובת הזהירות הקונקרטית כלפי האחות ביום האירוע, וכך תאם לקרות מקרה התאונה.


רבים לא יודעים אך המעסיק בדרך כלל טוען לאשם תורם שבזכותו אם יכויח ניתן להוריד את גובהה הפיצוי הכספי שמגיע לניזוק בעקבות התאונה והנפילה על עצם הזנב. כך היה גם במקרה דנן עם האחות אשר החליקה על הרצפה נקבע לה 20 אחוז אשם תורם!


בית המשפט קבע כי במקרה דנן האחות הלכה להכין קפה. אין זו פעולה מורכבת שנדרשה מיידית על ידי המעסיק כגון טיפול דחוף ביילוד ויכולה הייתה האחות לפקוח עיניה ולהשגיח על צעדיה. המדובר במקום שמוכר לה וידוע לה שיש בו רטיבות, ועדיין לא נזהרה או הסתכלה על מנת למנוע את החלקתה. בנוסף למרות שכל פעם במקום זה הייתה רטיבות האחות לא פנתה למנהל על מנת לדרוש ממנו לבדוק את הנושא ולטפל מידית בסכנה לצוות העובדים.


במקרה דנן נפסק לאחות הפיצוי הבא:

1. הפסד השתכרות בעבר - 508,891 ש"ח

2. הפסד ימי מחלה עבר - 74,208 ש"ח

3. הפסד שכר לעתיד - 300,653 ש"ח

4. הפסד פנסיה - 40,462 ש"ח

5. הוצאות רפואיות ונסיעה עבר + עתיד - 10,000 ש"ח

6. עזרת הזולת עבר ועתיד - 100,000 ש"ח

7. כאב וסבל 150,000 ש"ח


סה"כ פיצוי כספי בעקבות הנפילה - 1,184,214 ש"ח

בעקבות האשם התורם של האחות נוכו לה 20 אחוז מהפיצוי !

ניכוי תגמולי ביטוח לאומי 158,189 ש"ח


נתייחס בקצרה למומחה של בית משפט בתחום האורטופדיה - המומחה קבע בחוות דעתו, כי יש להעריך את נכותה של התובעת ב – 10 אחוז נכות על הגבלה קלה בתנועות עמוד השדרה המתני. מנכות זו ייחס המומחה מחצית לעברה הרפואי של האחות ומחצית לתאונה. על כך הוסיף 5% נכות בגין שבר בעצם הזנב. סה"כ 9.5% נכות צמיתה בעקבות התאונה הנדונה.


המומחה קבע כי קיימת בליטת דיסק בין חוליות S1-L5 בטרם התאונה ובבדיקה לאחר התאונה ניתן לראות החמרה באזור חוליות אלו, מכאן שקיימת אפשרות שהתאונה תרמה להחמרה מסוימת במצבה של האחות.


בעקבות הנפילה על עצם הזנב נגרמה הגבלה בתנועה בגין פגיעה בעמוד שדרה מותני והחוליה שנשברה ונתרפאה שאליה מתייחסת הנכות לפי סעיף 37(8) הינה בעצם הזנב ואין האחת בהכרח קשורה לחברתה.


#שברבעצםהזנב #נפילהעלהישבן #תאונתעבודה #נפילהעלעצםהזנב #נפילהבעבודה #נימוליםבידים #נימוליםברגלים #נימולבעקבותהנפילה #פיצוייםבעקבותנפילהעלעצםהזנב #ביטוחלאומי #נפלתיבעבודהמהעושים #נכותבעקבותנפילה #החלקהבעבודה

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page