Please reload

Recent Posts

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ И ФИЗИОТЕРАПИЯ

November 16, 2017

1/6
Please reload

Featured Posts

אחות נפלה בעבודה על הישבן וכתוצאה מכך סובלת מכאבים בעצם הזנב

אחות בבית החולים סורוקה ניגשה להכין לעצמה קפה באמצע המשמרת, החליקה על הרצפה ונפלה על הישבן וכתוצאה מכך נגרם לה שבר בעצם הזנב.

  

על מנת לקבל פיצוי בעקבות הנפילה והפגיעה בעצם הזנב יש תחילה לבדוק את האחריות של המעסיק. 

 

הטלת אחריות אזרחית בעוולת הרשלנות כוללת בתוכה את שאלת קיומה של חובת זהירות מושגית וקיומה של חובת זהירות קונקרטית.

 

על המעביד לדאוג לסביבת עבודה בטוחה, לכלי עבודה בטוחים, לשיטות עבודה נאותות, להדריך את עובדיו, להזהירם מפני הסיכונים הכרוכים בביצוע עבודתם ולפקח על נקיטת אמצעי הזהירות הדרושים. במקרה דנן מדובר ביחסי עובד מעביד ולכן על המעסיק לצפות סכנות לעובדים כולל צוות האחיות במסגרת העבודה שלהם וכמובן למנוע אותם. 

 

בנוסף מאחר ונמצא כי האחות אכן החליקה על מים שהיו תחת הכיור וכי התאונה אכן התרחשה והיות והמעסיק לא נקט אמצעים סבירים למניעת התרחשות החלקתה של האחות ופגיעה בעצם הזנב. מכאן שהמעסיק הפר את חובת הזהירות הקונקרטית כלפי האחות ביום האירוע, וכך תאם לקרות מקרה התאונה.

 

רבים לא יודעים אך המעסיק בדרך כלל טוען לאשם תורם שבזכותו אם יכויח ניתן להוריד את גובהה הפיצוי הכספי שמגיע לניזוק בעקבות התאונה והנפילה על עצם הזנב. כך היה גם במקרה דנן עם האחות אשר החליקה על הרצפה נקבע לה 20 אחוז אשם תורם!

 

בית המשפט קבע כי במקרה דנן האחות הלכה להכין קפה. אין זו פעולה מורכבת שנדרשה מיידית על ידי המעסיק כגון טיפול דחוף ביילוד ויכולה הייתה האחות לפקוח עיניה ולהשגיח על צעדיה. המדובר במקום שמוכר לה וידוע לה שיש בו רטיבות, ועדיין לא נזהרה או הסתכלה על מנת למנוע את החלקתה. בנוסף למרות שכל פעם במקום זה הייתה רטיבות האחות לא פנתה למנהל על מנת לדרוש ממנו לבדוק את הנושא ולטפל מידית בסכנה לצוות העובדים.

 

במקרה דנן נפסק לאחות הפיצוי הבא:

1. הפסד השתכרות בעבר - 508,891 ש"ח

2. הפסד ימי מחלה עבר - 74,208 ש"ח 

3. הפסד שכר לעתיד - 300,653 ש"ח 

4. הפסד פנסיה - 40,462 ש"ח 

5. הוצאות רפואיות ונסיעה עבר + עתיד - 10,000 ש"ח 

6. עזרת הזולת עבר ועתיד - 100,000 ש"ח

7. כאב וסבל 150,000 ש"ח 

 

סה"כ פיצוי כספי בעקבות הנפילה - 1,184,214 ש"ח

בעקבות האשם התורם של האחות נוכו לה 20 אחוז מהפיצוי ! 

ניכוי תגמולי ביטוח לאומי 158,189 ש"ח

 

נתייחס בקצרה למומחה של בית משפט בתחום האורטופדיה - המומחה קבע בחוות דעתו, כי יש להעריך את נכותה של התובעת ב – 10 אחוז נכות על הגבלה קלה בתנועות עמוד השדרה