Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

רוכב אופנוע נפגע בתאונת דרכים כאשר לא היה לו ביטוח חובה בתוקף

רוכב אופנוע נפגע בתאונת דרכים כאשר לא הייתה לו פוליסת ביטוח חובה כנדרש לפי החוק. האם זה אומר שמקרה דנן הוא לא יכול לקבל פיצוי כספי בשל נזק גוף שנגרם לו?

רוכב אופנוע נפגע בתאונת דרכים כאשר היה ללא ביטוח חובה פיצוי כספי בשל נזק גוף טל רבי עורך דין לתאונות דרכים

בנסיבות המקרה שלנו מדובר בתאונת דרכים שהיא תאונת עבודה - ביטוח לאומי הכיר בתאונה כתאונת עבודה.


בנסיבות המקרה בית המשפט קבע כי נהג הרכב אשם בתאונה היות וחסם את נתיב הנסיעה של רוכב האופנוע וגרם לרוכב האופנוע להתנגש ברכב. הרכב היה מבוטח בביטוח חובה כדין ואילו האופנוע לא היה מבטוח בביטוח חובה.


בהעדר ביטוח חובה תקף בזמן התאונה לשימוש באופנוע, נשללה זכאותו של רוכב האופנוע לתבוע את נזקו במסגרת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ולכן הוא הגיש את תביעתו לפי חוק דיני הנזיקין הרגילים כנגד נהג הרכב הפוגע.


בית המשפט קבע כי השיעור המשוקלל של נכותו הרפואית של נהג האופנוע שנפגע בתאונת דרכים- האורטופדית הצמיתה עומדת על 75% וכי שיעורה של נכותו הנפשית הצמיתה הוא 20%. שיעור נכותו התפקודית של המערער הועמד על 70%.


במקרה הספצפי דנן הסוגיה המענינת היא האם יש להגביל את גובה הפיצוי שניתן לתת לנהג האופנוע שנפגע בתאונת דרכים כאשר לא היה לו ביטוח חובה בתוקף בהתאם לתקרה הקבועה בחוק הפיצויים?


בית המשפט החליט כי מדובר בתביעה לפי פקודת הנזיקין ולא לפי חוק הפיצויים ולכן אין להגביל את הפיצויים בתקרה כאמור.


סיכום – לנהג האופנוע שנפגע בתאות דרכים שנהג ללא ביטוח חובה בתוקף קבעו פיצויים בסך של 4,732,000 ש"ח, ניכו מהם תגמולי המוסד לביטוח לאומי בסך 3,032,667 ש"ח, שבסופו של דבר נקבעו פיצויים בסך של 1,700,000 ש"ח בצירוף שכר טרחת עורך-דין.


#תאונתדרכים #תאונתאופנוע #תאונתאופנועללאביטוחחובה #תאונתדרכיםללאביטוחחובה #גמלתשירותיםמיוחדיםלנכיםילדשעברתאונתדרכים #נהיגהללאביטוח #פיצויכספיבשלנזקגוף #תאונתעבודה #עורךדיןלתאונתעבודה #עורךדיןלתאונתדרכים

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page