Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

נהג מונית אשר עבר תאונת דרכים יחד עם נוסעים ברכב ולא היה לו ביטוח חובה

מה עושים כאשר נהג מונית הסיעה נוסעים ברכבו באחת הנסיעות עבר תאונת דרכים והתברר בדיעבד שלא היה לו ביטוח חובה בתוקף ? מי הולך לפצות את הנוסעים בשל נזק גוף כתוצאה מתאונת הדרכים ?

תאונת דרכים מונית ללא ביטוח חובה – טל רבי עורך דין לתאונת דרכים

כאשר ישנה תאונת דרכים והנהג אין ברשותו ביטוח חובה כפי שקרה במקרה שלנו שלנהג המונית לא היה ביטוח חובה ביום התאונה - הנוסעים פונים בתביעה נגד קרנית וכן גם נגד נהג המונית על מנת לקבל פיצוי בשל הפגיעה בגוף ביום התאונה.


במקרים מסוימים טוען נהג המונית שנהג ללא ביטוח חובה ברכב כי בעל המונית "בעל הכובע" התחייב כי כל מסמכי הרכב תקינים ומסודרים כולל ביטוח חובה וטסט לרכב. ולכן במצב דברים זה בעל המונית ולא נהג המונית צירך לשלם בעד נזק הגוף שנגרם לנוסעים.


בדרך כלל במקרים אלה מתברר כי הכיסוי הביטוחי של המונית היה מסוג "נקוב בשם" על הצד השלישי בלבד שהוא בעל המונית ולא הנהג של המונית.


נהג המונית שעבר תאונת דרכים כאשר נהג ברכב ללא ביטוח חובה טוען בנוסף בדרך כלל גם כי מי שמוסר לו את הרכב חב חובת זהירות מושגית, כי לרכב יש ביטוח לנהג לו הוא מוסר את הרכב. גם חובת זהירות קונקרטית קיימת, שכן מבחן הציפיות דורש כי אדם יצפה שהמקבל, אם לא נאמר לו אחרת, יצפה כי קיים ביטוח בר תוקף לנהיגתו. כתוצאה מהפרת חובה זו נגרמו לנהג המונית ולנוסעים נזקים.


במקרה שלנו נהג המונית יכול לתבוע את בעל המונית בעילה נזיקית מכוח פקודת הנזיקין ולא מכוח חוק הפיצויים לתאונות דרכים וזאת בשל העובדה שלא עבר את המבחן השלישי של סעיף 7א לחוק הפיצויים, לפיו לא היה סביר שידע על העדר הביטוח או בלשון פשוטה נהג מונית צריך היה לדעת שאין ביטוח חובה במונית.


ומה קורה עם הנוסעים של המונית מי הולך לפצות אותם בשל נזק הגוף שנגרם להם כתוצאה מתאונת הדרכים?


המחוקק את קרנית - קרנית מטפלת בנזקי גוף בלבד ומפצה נפגעי תאונות דרכים שאין בידם לתבוע מבטח היכול לפצותם על הנזק והסבל שנגרמו להם, במקרים המנויים בחוק והבולטים בהם:


1. תאונת דרכים שבה הפוגע ברח מזירת התאונה ולא יודעים מי הוא - "פגע וברח".


2. נפגעים מרכב שהיה נהוג ע"י נהג חסר רשיון נהיגה, מרכב גנוב, מרכב שנעשה בו שימוש בניגוד לתנאי הפוליסה (דוגמת עסק של הסעת נוסעים בשכר) נפגעים ע"י רכב שלא בוטח כחוק (עקב אי תשלום הפרמיה).


3. נהגים שנהגו ברכב ללא פוליסת ביטוח חובה בתוקף.


לכן במקרה שלנו נוסעי המונית אשר לא הייתה מבטוחת בביטוח חובה ונפגעו בתאונת הדרכים - יכולים לתבוע את קרנית לקבלת פיצוי כספי בשל נזק גוף.
#נהגמוניתתאונתדרכים #תאונתדרכיםבעליהלמונית #תאונתדרכיםביציאהממונית #תאונתדרכיםבמונית #נהגמוניתללאביטוחחובה #כיסויביטוחישלהמונית #ביטוחחובהמסוגנקובבשם

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page