Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ילד נפגע בתאונת דרכים כאשר לא היה ביטוח חובה ורישיון רכב בתוקף

ילד נפגע בתאונת דרכים כאשר נסע ברכב של בן דודו שלא היה מבטוח בביטוח חובה וגם לא רישיון רכב בתוקף לכן קרנית – קרן לנפגעי תאונת דרכים נתבעה בהליך זה.


תאונת דרכים ילדים כאשר אין ביטוח חובה בתוקף ואין רישיון רכב בתוקף

הילד הגיש את תביעתו כאשר היה בגיר והופיע בפני ועד ביטוח לאומי לצורך הערכת נכותו כהיותו בגיר. לבגיר שנפגע בתאונת הדרכים קבעו נכות בשיעור של 70 אחוז בתחום הפסיכאטרי, 30 אחוז בתחום הניורולוגי ו 5 אחוז בתחום האורטופדי.סה"כ נכותו של הבגיר בעקבות תאונת הדרכים שהוגשה נגד קרנית עומדת על 80 אחוז.


לידע כללי אודות קרנית - מדוע התביעה הוגשה נגד קרנית ומה זה בכלל קרנית? קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים היא גוף המפצה את הניזוקים כאשר מדובר בתאונת דרכים ובין היתר כאשר אין ביטוח חובה בתוקף – במצב כזה הניזוק אשר נפגע בתאונת דרכים מקבל כספים מקרנית ישירות.


בשל התאונה פנה התובע אל הביטוח הלאומי בתביעה לקצבת ילד נכה ולאחרי כן למחלקת נכות כללית וכן למחלקת שירותים מיוחדים וניידות. פניתו של התובע לקבלת תגמולי ניידות שירותים מיוחדים לנכים נדחתה.


הצדדים הסכימו ביניהם כי הפיצוי המגיע לתובע בגין נזקיו כתוצאה מהתאונה יעמוד על 3 מליון ₪ לפני ניכוי תשלומים תכופים, גמלאות ביטוח לאומי בעבר ובעתיד... את ייתר הרכיבים לא נפרט כי זה פחות רלוונטי לענינו ...


המחלוקת העיקרית בין הצדדים - האם הקפאת גמלאות שירותים מיוחדים לנכים עתידיות אפשריות עד לסיום ומיצוי ההליכים בביטוח לאומי. נכותו הזמנית של הניזוק מזכה אותו בגמלת נכות אין היא מזכה אותו בגמלת שירותים מיוחדים לנכים.


הניזוק טוען כי אין להקפיא כל סכום לעניין זה ויש להעביר אליו את כספי הפיצוי באפן המלא ואילו לטענת קרנית יש להקפיא סכום מסוים בגין גמלאות אפשריות אלו גם מהסיבה שייתכן כפל פיצוי כי אם קרנית תשלם כספים אלה היום יכול הניזוק עוד מספר שנים לגשת לביטוח לאומי במקרה של החמרה במצבו ולדרוש כספים בגין ראשי נזק אלה.


בנוסף טענה הנתבעת כי יש להורות לנפגע תאונת הדרכים ליזום תביעה נוספת מצדו לקבלת גמלת שירותים מיוחדים לנכים לאחר קביעת נכותו הצמיתה.


הנזיוק בתאונת הדרכים טען כי למרות שנכויותיו בביטוח לאומי הן זמניות בשלב זה- אין בה לעלות או להוריד בנדון שכן לו התובע היה זוכה לגמלת שר"מ זמנית בגין נכותו הזמנית, הרי שאז ראוי היה להקפיא סך מסויים אף עבור גימלה עתידית אשר אפשר שתקבע, ואולם מעת שתביעתו לעניין זה נדחתה כבר בשלב קביעת הנכות הזמנית הדעת נותנת, וכך אף על בית המשפט להעריך, כי תדחה עם קביעת הנכות הצמיתה.


בנוסף טען כי קרנית לא יכולה ולחייב את הנפגע לפעול באופן יזום מול מחלקת שירותים מיוחדים על ידי הגשת תביעה חדשה למחלקה זו לרבות עמידה בפני ועדות רפואיות בכל התחומים, בוודאי שאי לחייבו לעשות זאת כאשר אין המלצה של הועדה הרפואית לפנות לקבלת שירותים מיוחדים לנכים.


הסבר - הטעם לניכוי הגמלאות הוא כי תשלומי הביטוח הלאומי, בעבר ובעתיד, מפחיתים את זכותו של הניזוק כלפי המזיק, ומעמידים תחתיה את זכותו של המל"ל כלפי המזיק. במצב שכזה למעשה קרנית צריכה לשלם פחות לנפגע תאונת הדרכים.


הנפגע אינו חייב לפנות בפועל לביטוח לאומי לצורך קבלת הגמלאות להן הוא זכאי אך במצב שכזה ייתכן שינוכו הגמלאות להן הוא זכאי, ככל שמדובר בתביעה נגד המעביד, או "יוקפא" סך מתאים כאשר התביעה מופנית כנגד צד ג'.

חשוב לציין - בית המשפט ינכה או יקיפא כספים רק אם הנפגע עומד לכאורה בתנאים המזכים אותו בגמלה ואולם במקרים בהם סבור בית המשפט כי התובע אינו זכאי כלל לגמלה בית המשפט לא יעכב כספים של הנזיוק.


סיכום - במקרה דנן בית המשפט קבע כי אין מקום להורות על עיכוב כספים בשל האפשרות כי תינתן לניזוק בעתיד גמלת שירותים מיוחדים לנכים.
#איןביטוחחובהבתוקף #איןרישיוןנהיגהבתוקף #תאונתדרכים #ילדשעברתאונתדרכים #פיצוילילדבתאונתדרכים #גובההפיצויבתאונתדרכיםלילד #גמלתשירותיםמיוחדיםלנכים #גמלתשירותיםמיוחדיםלנכיםילדשעברתאונתדרכים #ביטוחלאומי

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page