Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

תאונת דרכים

תאונת דרכים פיצוי כספי -התובעת אישה בת 67 נפגעה בתאונת דרכים והגישה תביעה נגד חברת ביטוח. כעבור 10 שנים האישה נפטרה לפני מתן פסק הדין וקבלת הפיצוי בעקבות התביעה. הילדים החורגים של התובעת נכנסו בנעליה כמטיבים עכשיו הם יקבלו את הפיצוי שיפסק.

הפיצוי שנפסק לילדים של התובעת:

פיצוי בראש הנזק הלא ממוני: נכות צמיתה בשיעור 10%, גיל במועד התאונה ו-105 ימי אשפוז. פיצוי בסך של 64,000 ש"ח למועד פסק דין זה.

עזרת הזולת - כ-2,500 ש"ח לחודש בממוצע. בהתחשב גם במרכיב הריבית לתקופה של יותר מעשר שנים שבה מדובר, הפיצוי נקבע על סכום כולל של 50,000 ש"ח למועד פסק דין זה, דהיינו 10,000 ש"ח לכל אחד מן הילדים של התובעת שנפטרה (המטיבים).

נידות - 15,000 ש״ח פיצוי למועד מתן פסק הדין.

שכר אפוטרופוס - נדחה אין פיצוי.

הוצאות רפואיות - נדחה אין פיצוי.

פיצויים סיכום - פיצויים בסכום כולל של 129,000 ש"ח. + שכ"ט עו"ד ובהוצאות משפט – סכום כולל של 25,000 ש"ח.

#תאונתדרכים #עורךדיןלנזיקין #פיצוילעיזבוןבעקבותתאונתדרכים

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square